Scroll Top

OFERTA SPRZEDAŻY UŻYWANYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH VOLVO

185-1

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. przedstawia ofertę sprzedaży używanych autobusów miejskich marki VOLVO.

Dane dotyczące pojazdów przeznaczonych do sprzedaży przedstawiono w tabeli:

Numer boczny Marka i model Numer rejestracyjny Rok produkcji Stan licznika* (km) Badanie techniczne Kategoria pojazdu Ubezpieczenie komunikacyjne do:
185 VOLVO7000 BL 08185 2002 801 460 ważne do: 30.06.2023 M3 31.05.2023
188 VOLVO7700 BL 17188 2005 699 240 ważne do: 04.10.2023 M3 31.05.2023
189 VOLVO7700 BL 17189 2005 677 997 ważne do: 25.05.2023 M3 31.05.2023
190 VOLVO7700 BL 18190 2005 736 664 ważne do: 27.07.2023 M3 31.05.2023
191 VOLVO7700 BL 18191 2005 661 307 ważne do: 10.08.2023 M3 31.05.2023
192VOLVO7700BL 181922005723 816ważne do: 28.06.2023M331.05.2023

*stan licznika może ulec zmianie (pojazdy w eksploatacji)

 1. Miejsce składania ofert:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o., ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża, sekretariat w godz. 7:00- 15:00.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 29.05.2023 r. o godz. 12:00
 3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
  „Oferta na zakup autobusów MPK/2/2023/S-AU”.
 4. Oferta powinna zawierać:
  a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Kupującego
  b) oferowaną cenę brutto odpowiednio dla każdego pojazdu (identyfikacja pojazdu poprzez numer boczny),
  c) oświadczenie Kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
  d) oświadczenie dotyczące danych osobowych.
 5. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pojazdy.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2023 r. o godz. 12:15 w siedzibie Sprzedającego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania pojazdów ze sprzedaży bez podania przyczyny oraz nie odpowiada za wady fizyczne sprzedanego pojazdu.
 8. Miejsce garażowania autobusów: Zajezdnia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży sp. z o.o., ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża.
 9. Sprzedający umożliwia oględziny pojazdów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Pojazdy są sprzedawane bez elementów wchodzących w skład systemu informacji pasażerskiej.
 10. Sprzedający nie zezwala na demontaż pojazdów na terenie zajezdni MPK w Łomży sp. z o.o.
 11. Wszelkie informacje odnośnie sprzedawanych pojazdów można uzyskać w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 do dnia 26.05.2023 r. pod nr tel. 728 340 869
  Osoba do kontaktu: Andrzej Kobyliński – Główny specjalista.
 12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyboru Kupującego.
 13. Pojazd zostanie wydany Kupującemu po stwierdzeniu wpływu środków finansowych na konto Sprzedającego.
 14. Kupujący zobowiązuje się do odebrania pojazdu z zajezdni MPK w Łomży sp. z o.o. w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 15. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje w 100% cena zadeklarowana przez Kupujących.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży pojazdów bez podania przyczyny.

Załączniki:

Ogłoszenie – sprzedaż autobusów

Nr 1: Formularz ofertowy.

Nr 2: Oświadczenie – dane osobowe.

Nr 3: Oświadczenie dotyczące stanu technicznego pojazdu.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.