EnglishFrenchGermanPolishRussian

OFERTA SPRZEDAŻY UŻYWANYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH SOLARIS URBINO 12

Miejski Zakład Komunikacji  w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.  niniejszym przedstawia ofertę sprzedaży używanych autobusów miejskich:

solaris

Autobusy  można oglądać w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. przy ul. Kostrzyńskiej 46, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu .

 1. Miejsce składania ofert:

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 46, sekretariat w godz. 07:00 – 15:00.

 1. Termin składania ofert upływa dnia 25.01.2021 roku o godz. 10:00.
 2. Wszelkie informacje dotyczące oferowanych pojazdów można uzyskać w dni robocze do dnia 25.01.2020r.
  w godz. od 08:00 do 13:00 pod nr tel.95 7287 831, 95 7287 883.

Miejsce garażowania autobusów – Zajezdnia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 46.

 1. Dane dotyczące pojazdów są przedstawione w tabeli
 2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na zakup autobusów”.
 3. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pojazdy.
 4. Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę (identyfikacja autobusu poprzez jego numer boczny),

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym autobusów  i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.01.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania pojazdów ze sprzedaży bez podawania przyczyn oraz nie odpowiada za wady fizyczne sprzedanego pojazdu.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta 3 dni od dnia wyboru oferenta pod warunkiem zapłaty przez niego zaoferowanej ceny w kasie siedziby przedsiębiorstwa (kasa czynna od godz. 08:00 do godz. 11:00 w dni robocze) lub na konto bankowe Bank Pekao S.A. 70 1240 6292 1111 0010 7280 5856 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

kontakt tel. 95 7287 883 , 95 7287831

O wyborze  najkorzystniejszej oferty zadecyduje w 100 % cena zadeklarowana przez oferentów.

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z  o.o. zastrzega sobie praw odstąpienia od sprzedaży autobusu bez podania przyczyny.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.