Scroll Top

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie ogłasza przetarg na sprzedaż 4 szt autobusów przegubowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nw. autobusów przegubowych:

lp marka  nr rej.  r. prod.  przebieg km  cena min brutto  wadium brutto
1 Solaris Urbino 18  KR617LR  2009 719470 29000 2900
2 Solaris Urbino 18 HYBRYD KR4C862  2011 202863 29000 2900
3 Mercedes Citaro 530G  KR054HR  2008 689850 29000 2900
4 Mercedes Citaro 530G  KR862LH  2009 650126 29000 2900

Pozycja 2. Autobus prototypowy, brak wielu części zamiennych potrzebnych do naprawy. Z powodu awarii niski przebieg autobusu. Szczegóły opisane w załącznikach nr 3 i 4.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2900 zł brutto oddzielnie na każdy kupowany autobus, na konto MPK S.A. w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie nr 30 1090 2053 0000 0001 3089 5742, i złożenie potwierdzenia wpłaty wraz z ofertą kupna.
 2. Ofertę kupna (załącznik nr 1) należy złożyć lub przesłać na adres Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków wraz z następującymi dokumentami:
  a) Podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży i zaakceptowaniu regulaminu przetargu (załącznik nr 2)
  b) dowód wpłaty wadium
  c) Jeśli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – odpis aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej
  z CEIDG lub KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis dokumentu potwierdzającego stan aktualności, nie wcześniejszy niż 3 miesięcy przed datą przetargu,
  d) Jeśli oferentem jest osoba prawna, jej reprezentant zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej kopii odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwa do uczestnictwa w przetargu (jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z odpisu z rejestru)
 3. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające odpowiednio, że:
  a) w przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą odpis z właściwego rejestru,
  b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent na siedzibę lub miejsce zamieszkania
 5. Termin składania ofert: 15.11.2021 r. do godz. 8.30 – decyduje data i godzina wpływu oferty (oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane).
 6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej Przetarg na sprzedaż autobusów (podać markę i nr rejestracyjny) wraz z dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać przed dniem 15.11.2021 r. godz. 09:00.
 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2021 r. o godz. 09:00 (bez udziału oferentów).
 8. Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny.
 9. Pytania w sprawie przetargu proszę kierować na adres asleczek@mpk.krakow,pl lub telefonicznie 12 254 15 35, mob.606 820 079
  Pytania w sprawach technicznych, oględzin i odbioru po zakupie proszę kierować:
  Autob. Mercedes, Osoba kontaktowa – Bujak Adam tel.: 12 254 15 05 lub 660 509 646 w godz. 7-14
  Autob. Solaris, Osoba kontakowa – Warsiewicz Tomasz tel.: 12 254 17 03 lub 606 915 105 w godz. 7-14
  Oględziny pojazdów możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu, kontakty jak wyżej.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

Regulamin przetargu oraz pozostałe wymagane dokumenty do pobrania w załącznikach.
Pliki
1.-ogloszenie-o-sprzedazy.docx

2.-regulamin-przetargu.docx

3.-zalacznik-nr-1-formularz-oferty.docx

4.-zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-ogledzinach.docx

5.-zalacznik–nr-3–historia-autobusu-bh071.docx

6.-zalacznik–nr-4-kopia-pisma-solaris-dotyczaca-bh071.docx

7.-formularz-umowy-sprzedazy.docx

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.